Færdesmyra Naturreservat

Færdesmyra
Myr og våtmarksområder er viktige hekke- og rasteplasser for mange fuglearter. Færdesmyra naturreservat er en «palsmyr» som er en sjelden naturtype i Norge. Palser er torv eller jord med iskjerner som danner forhøyninger på myra. På grunn av klimaendringene er den dessverre i ferd med å forsvinne.

Beste besøksttid
Helt fra de de første barflekkene viser seg om våren, til snøen kommer igjen, er det verdt å ta en stopp her. Den aller beste tiden er fra slutten av mai til slutten av juli. Området er spesielt viktig som hekkeplass, men en del rastende fugl kan også sees.

Habitat og observasjonsarter
Fuglelivet på myrene er rikt, både med tanke på bestander og artsmangfold. Spesielt vadefugler er det mange av. De forskjellige artene trives på ulike deler av myra. Småspove, lappspove og heilo trives på de tørreste delene, mens gluttsnipe og grønnstilk foretrekker fuktige områder med noen trær. Utover på de åpne og fuktige flatene trives rødstilk, sotsnipe, brushane, enkeltbekkasin og myrsnipe. Svømmesnipa finner man i de små pyttene og tjerna. Kvartbekkasin og den uvanlige fjellmyrløperen kan man også være heldig å få med seg. Disse foretrekker også de fuktigste delene av myra. Den beste tiden for å få med seg disse artene er i månedsskiftet juni – juli. For å få med seg hannenes sang og spill, er det best å være ute grytidlig om morgenen eller om natten. Antallet og artsutvalget av vadefugler varierer imidlertid en del fra år til år.

Smålom, krikkand og haveller hekker rundt de største tjernene. Blåstruper er vanlig i bjørkeskogen rundt myra og langs veien. Den avslører seg ofte med sin vakre sang. Gjøken hører man også ofte her. På tuene på myra hekker blant annet lappspurv og gulerle. Beveger man seg langs kantene av myra, kan man skremme opp liryper. Trane, sangsvane og sædgås kan man finne rastende. Rovfugler bruker dette området mye til næringssøk. Fjellvåk, dvergfalk, myrhauk og jordugle kan alle sees ved å bruke litt tid her.

Elg er ofte å se langs myrkanten. Den er gjerne lettest finne på myrene som strekker seg langs veien nordover mot Bygøyfjorden.

Færdesmyra naturreservat