Neiden- og Munkefjord naturreservat

landskap
Neiden- og Munkefjord er dannet ved at grunnfjellet har sprukket opp. Utløpet av Neidenelva er fylt opp av finmateriale, og Sandtangen (Mikkelsnes) er en stor deltaavsetning som elva har bygd opp. Utenfor utløpet ligger det store sand- og mudderbanker som tørrlegges delvis ved lavvann. Munkefjorden er grunn, for det meste grunnere enn 10 meter, og store områder tørrlegges ved lavvann. Mye ferskvann og sterke tidevannsstrømmer gir gode næringsforhold, og området er rikt på organismer i vann og i sandbunnen. Dette er næringsgrunnlag for store mengder våtmarksfugl.

planteliv
Ved utløpet av Neidenelva og innerst i Munkefjorden er det flere velutviklete og varierte strandenger. Plantene som vokser her tåler salt. Variasjonen i mengden ferskvann og fuktighetsforhold gjør strandengene varierte. Det er mange arktiske strandengplanter her, som teppesaltgras, ishavsstarr, ishavsstjerneblom,

Fugle- og dyreliv
Munkefjorden er et viktig rasteområde for mange arter våtmarksfugl, og har betydning som myte- (fjærfellings) og overvintringsplass. Spesielt interessant er det store antallet storlom og smålom som kan observeres om våren. Storlom er også vanlig sommer og høst. Lappspove og polarsnipe er de mest tallrike vadefuglene Polarsnipa forekommer i varierende antall en kort tid om våren, før den drar til hekkeområdene på vest-Grønland. Rastende lappspover kan ses hele sommeren. Utover sommeren samles laksender i fjorden. Senhøstes kan man se store flokker ærfugl, havelle og stellerand. Disse artene finnes i området hele vinteren. Sædgås og den sjeldne dverggåsa raster på strandengene, jordene og myrene i Neidenområdet om våren. Fisk som bakkesil og skrubb er tallrike i fjorden og pattedyr.